پیشنهاد ۱۰ سکه‌ای از یک مؤسسه برای تبلیغات به رتبه دوم کنکور