تشکیل جلسه ‌شورای امنیت برای بررسی نتایج نشست تهران