اظهار نظر جالب وزیر بهداشت درباره ارتباط حوزه و دانشگاه