فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی