آذری جهرمی: در این شرایط اقتصادی پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر می‌شود