سکوت در برابر تخلفات بانک پاسارگاد خیانت به مردم است