بررسی حضور زائران عراقی در مشهد در کمیسیون فرهنگی + جزئیات