آمریکا نیز به سرنوشت شوروی سابق در افغانستان دچار می‌شود