فعالیت ۳ جایگاه ثابت عرضه بهداشتی دام در ایام محرم