توضیح وزارت خارجه درباره سفر‌های داخلی دیپلمات‌های خارجی