پنتاگون: آمریکا قادر به کنترل امنیت منطقه خلیج فارس است