پاتک پلیس تهران به ۱۲۰۰ سارق، مال خر و خرده فروش معتاد