احتکار سازمان یافته ۵ هزار خودرو توسط یک «خانواده مشهور»