آغاز تحقیقات برای ساخت «سامانه موشکی پانتسیر ایرانی»