سردار ملکی‌: در اسرع وقت نسبت به دستگیری ‌اشرار اقدام می‌کنیم‌