عقد موقت پنهان زن و مرد فیلمبردار؛ ناگهان سر و کله همسر دائم پیدا شد!