وزیر بهداشت: وزارت بهداشت با کمبود شدید نیرو مواجه است