تسویه حساب با 90 درصد از سپرده گذاران موسسه فرشتگان