آمادگی پلیس پایتخت برای تأمین امنیت عزاداری‌ها و بازگشایی مدارس