ارتباط زنده از نوشهر با خلیج عدن و ارائه گزارش به فرمانده کل قوا