بهره گیری از ارز دیجیتالی زمینه ساز بهره وری بیشتر است