بازدید دادستان کل کشور از نمایشگاه دستاورد‌های وزارت دفاع