خبر‌های ضدونقیض از فوت فردی که مقابل شهرداری خودسوزی کرد