اقتصاددانان در دیدار با همتی: اعتماد را به نظام بانکی برگردانید