عضو اتاق بازرگانی ایران: تیمی که در کشور وجود دارد تیم حمایت از تولید نیست