توزیع کارت نقدی خرید کالا بین ۲۵ میلیون نفر از هفته آینده