فردی که در برابر شورای شهر خودسوزی کرده بود، جان باخت