یک نماینده: دوستان از اسب مغرور تشریفات پیاده شوند