اژه‌ای: درباره مسائل ارزی اخیر از رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شد