واقعا این نماینده، آداب سفر دیپلماتیک را نمی دانست؟