محبی‌نیا: اسب سرکش ارز در خدمت دولت و فرمان پارلمان نیست