از ارتباط تنگاتنگ با مدیر وقت بانک مرکزی تا ۳ دهه بازی با بازار ارز و سکه