ناصری‌نژاد: ایراد بار مالی به طرح مفاسد اقتصادی نابجا بود