اجلاس تهران؛ ارکستر شرقی برای مهار یک جانبه گرایی آمریکایی