طلاق «طلاگرام» و «هاتگرام» از تلگرام به تعویق افتاد!