وزیر بهداشت: رأی دادید، باید تحمل کنیم، فعلأ مدیریت همین است