3493 میلیارد تومان در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی فقط از متهم ردیف اول به بیت المال برگشت