هدف دشمن در جنگ رسانه‌ای ایجاد اضطراب، یأس و بدبینی در مردم است