اهالی «قلعه گنج»، منظم‌تر از اغلب دریافت کنندگان تسهیلات در کشور