اعضای مجلس خبرگان با آرمان های امام (ره) تجدید میثاق کردند