کودک زباله گرد: گوشم در برخورد با خودرو زخمی شده بود