دولت یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد کاری برای حل مشکلات انجام دهد