قطع پای کارگر جوان بر اثر فروریختن صدها لوله آب + تصاویر