تلاش برای تغییر استاد داور مخالف رساله « حسین فریدون»