کاش کروبی خودش فکر می کرد، خودش تصمیم می گرفت و خودش می نوشت