بروجردی: استفاده از تلگرام طلایی و هاتگرام بدون مانع است