غیبت روحانی و هاشمی شاهرودی در افتتاحیه اجلاسیه خبرگان