کری: ایران در برجام کاری کرد، که هیچ کشوری دیگری انجام نداد