روحانی: رهنمودهای رهبر انقلاب راهنمای حرکت دولت است