تحصیل دانش‌آموزان کارتن‌خواب؛ هدیه حجاج به کودکان شهر